Publications

extreamely close up  report paper stacking of office working document , retro color tone
TITLE AUTHORS YEAR PUBLISHED SORT ASCENDING
Magnetic and Conductive Liquid Metal Gels

 

Salma Merhebi, Mohannad Mayyas, Roozbeh Abbasi, Michael J. Christoe, Jialuo Han, Jianbo Tang, Md Arifur Rahim, Jiong Yang, Thiam Teck Tan, Dewei Chu, Jin Zhang, Sean Li, Chun H. Wang, Kourosh Kalantar-Zadeh, and Francois-Marie Allioux

 

2020

 

Correlating the Composition-Dependent Structural and Electronic Dynamics of Inorganic Mixed Halide Perovskites

 

Jack Yang, Yutao Wang, Tom Wu, and Sean Li 2020
All-inorganic dual-phase halide perovskite nanorings

 

Yapeng Zheng, Tao Yang, Zhi Fang, Minghui Shang, Zuotai Zhang, Jack Yang, Jiaxin Fan, Weiyou Yang, Xinmei Hou & Tom Wu

 

2020
Steam-Assisted Chemical Vapor Deposition of Zeolitic Imidazolate Framework

 

Jing-Kai Huang, Noboru Saito, Yichen Cai, Yi Wan, Chia-Chin Cheng, Mengliu Li, Junjie Shi, Kaoru Tamada, Vincent C. Tung, Sean Li, and Lain-Jong Li

 

2020
Illumination-Induced Phase Segregation and Suppressed Solubility Limit in Br-Rich Mixed-Halide Inorganic Perovskites

 

Yutao Wang, Xinwei Guan, Weijian Chen, Jack Yang, Long Hu, Jiong Yang, Sean Li, Kourosh Kalantar-Zadeh, Xiaoming Wen, and Tom Wu

 

2020
Solution-processed resistive switching memory devices based on hybrid organic–inorganic materials and composites

 

Yingying Shan, Zhensheng Lyu, Xinwei Guan, Adnan Younis, Guoliang Yuan, Junling Wang, Sean Li and Tom Wu

 

2018
From Titanium Sesquioxide to Titanium Dioxide: Oxidation-Induced Structural, Phase, and Property Evolution

 

Yangyang Li, Yang Yang, Xinyu Shu, Dongyang Wan, Nini Wei, Xiaojiang Yu, Mark B. H. Breese, Thirumalai Venkatesan, Jun Min Xue, Yichen Liu, Sean Li, Tom Wu, and Jingsheng Chen

 

2018